Breaking News

Ραχήλ Μακρή: «Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να μας αφήσουν να γιορτάσουμε την Γέννηση του Κυρίου μας. Αρκετά»

Προς:

Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Δήμου Παλλήνης κ. Κωστή Σμέρο

                                                                                                Γέρακας, 24 Δεκεμβρίου 2020

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,

Με μεγάλη μου έκπληξη σήμερα, Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020, παραμονή Χριστουγέννων  έλαβα στο προσωπικό μου email, αίτημα του Δημοτικού Συμβούλου κυρίου Καρκούλια και 10 συμβούλων: Σπυρίδων Κωνσταντά, Θεόδωρου Σμυρλιάδη, Τριαντάφυλλου Κουτσικούρη, Παναγιώτη Μερτύρη, Φιλίτσας Δασκαλάκη, Αθανάσιου Οικονόμου, Νεκτάριου Καλατζή, Παναγιώτη Χριστοφιλέα, Ηλία Περδίκη και Κωνσταντίνου Μήλα, με αίτημα ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου για ανάκληση απόφασης του 2017, την οποία κάποιοι εξ αυτών είχαν ως Δημοτικοί Σύμβουλοι ψηφίσει.

Στο αίτημα αυτό αυτολεξεί αναφέρεται:

«Με αφορμή την ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του πρώην Δημάρχου Παλλήνης κ. Κωνσταντά σχετικά με την κατάργηση του τάφου και την καταστροφή του μνημείου Πέτρου αιτούμεθα  όπως με την διαδικασία του ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ συγκαλέσετε  ΔΣ δυνάμει του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 με θέμα συζήτησης την «Ανάκληση της υπ αριθ. 93/2017 απόφασης του ΔΣ του Δήμου Παλλήνης και αποκατάσταση του μνημείου με έξοδα του Δήμου».

Το αίτημα μας αυτό κ. Σμέρο πηγάζει από το γεγονός ότι κατά την λήψη της απόφασης την 4-4-2017 δεν μας ενημερώσατε κατά την εισήγηση σας ότι ο τάφος αυτός αφορά τους αείμνηστους ιδιοκτήτες του οινοποιείου ΠΕΤΡΟΥ (γεγονός που γνωρίζατε ως προερχόμενος από την Παλλήνη) και οι οποίοι  άφησαν όλη την ακίνητη περιουσία τους  στο Ελληνικό  κράτος και στον Δήμο Παλλήνης. Επίσης δεν μας ενημέρωσε ούτε ο κ. Ζούτσος ο οποίος γνώριζε για ποια άτομα (ευεργέτες) αφορά το θέμα.

Με την απόφαση μας αυτή θα τιμήσουμε ως Δημοτική Αρχή τους ανθρώπους που απλόχερα πρόσφεραν με την δωρεά τους στην Παλλήνη».

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με την Απ 7079 /25/2/2015 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με θέμα: Κατεπείγουσα συνεδρίαση – Λήψη απόφασης για κατεπείγοντα θέματα από το δημοτικό συμβούλιο (άρθρο 67 του ν. 3852/2010) ορίζεται ότι:

Με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», ρυθµίζεται η διαδικασία σύγκλησης του δηµοτικού συµβουλίου προκειµένου αυτό να συνεδριάζει και να αποφασίζει για θέµατα αρµοδιότητάς του.

Επειδή, ωστόσο, συχνά ανακύπτουν διάφορα ερωτήματα που έχουν να κάνουν κυρίως µε τη λήψη αποφάσεων για κατεπείγοντα θέµατα, κρίνουµε σκόπιµο να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (άρθρο 67, παρ. 4 του ν. 3852/2010)

Το δηµοτικό συµβούλιο συνεδριάζει κατά κανόνα ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του στην οποία αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση για συνεδρίαση δηµοσιεύεται αυθηµερόν στην ιστοσελίδα του δήµου και επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους δηµοτικούς συµβούλους τρείς τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν τη συνεδρίαση. Οι ηµέρες αυτές λογίζονται ως ηµερολογιακές, χωρίς να συνυπολογίζεται η ηµέρα της επίδοσης και η ηµέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση µπορεί να είναι γραπτή, µπορεί όµως να γίνει και µε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο κατ’ επιλογή του δηµοτικού συµβούλου (π.χ. τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά ή µέσω τηλεοµοιοτυπίας), εφόσον αυτό καταγράφεται σε ειδικό βιβλίο που φέρει τη χρονολογία και την υπογραφή του προσώπου που έκανε την πρόσκληση. Αν δεν ορίζεται πρόσφορο µέσο για τη γνωστοποίηση ή αντίκλητος (στην περίπτωση που δηµοτικός σύµβουλος δεν κατοικεί στη διοικητική περιφέρεια του δήµου), αρκεί η δηµοσίευση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του δήµου. Σε περίπτωση που πέρα των συνήθων ζητηµάτων ανακύψουν κατεπείγοντα ζητήµατα τα οποία πρέπει να συζητηθούν από το δηµοτικό συµβούλιο και να ληφθεί σχετική απόφαση, υπάρχει η δυνατότητα είτε συζήτησης τους εκτός ηµερησίας διάταξης σε προγραµµατισµένη συνεδρίαση είτε η διεξαγωγή κατεπείγουσας συνεδρίασης.

Συζήτηση κατεπειγόντων θεµάτων εκτός ηµερησίας διάταξης προγραµµατισµένης συνεδρίασης (άρθρο 67, παρ. 7 του ν. 3852/2010)

Στην περίπτωση που έχει ήδη προγραµµατιστεί η επόµενη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου και έχει επιδοθεί η πρόσκληση στους συµβούλους αλλά προκύψουν, κατά την αιτιολογηµένη εκτίµηση, περιοριστικά, του προέδρου του δηµοτικού συµβουλίου ή του δηµάρχου ή συµβούλου επικεφαλής δηµοτικής παράταξης κατεπείγοντα θέµατα τα οποία πρέπει να τεθούν στο δηµοτικό συµβούλιο, υπάρχει η δυνατότητα, µετά από πρότασή τους, αυτά να συζητηθούν εκτός ηµερησίας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή το δηµοτικό συµβούλιο είναι αυτό που θα αποφανθεί καταρχήν για το κατεπείγον ή όχι των θεµάτων, χωρίς συζήτηση, χωρίς δηλ. παράθεση αιτιολογίας, µε απόφασή του η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του. Εάν κρίνει ότι τα θέµατα είναι πράγµατι κατεπείγοντα θα προχωρήσει στη συνέχεια στη συζήτηση τους πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων που είναι εγγεγραµµένα στην ηµερήσια διάταξη. Η σχετική απόφαση επί των εν λόγω θεµάτων λαµβάνεται και πάλι µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του δηµοτικού συµβουλίου. Το δηµοτικό συµβούλιο καλείται εποµένως στην περίπτωση αυτή να λάβει δύο (2) αποφάσεις µε απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του:

Ø αν ένα ή περισσότερα θέµατα που εισάγονται ως κατεπείγοντα είναι πράγµατι κατεπείγοντα,

Ø εφόσον κρίνει ότι ένα θέµα είναι κατεπείγον, αποφασίζει επί του συγκεκριµένου θέµατος ή θεµάτων.

Εάν το δηµοτικό συµβούλιο κρίνει ότι κάποιο θέµα δεν είναι κατεπείγον αναβάλλει τη συζήτησή του και δεν λαµβάνει απόφαση επ’ αυτού.

Κατεπείγουσα συνεδρίαση (άρθρο 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010)

Όταν υπάρχουν κατεπείγουσες υποθέσεις που δικαιολογούν την άµεση σύγκληση του δηµοτικού συµβουλίου σε χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών ηµερών που απαιτείται κατά κανόνα για την επίδοση της πρόσκλησης σε τακτική συνεδρίαση, η πρόσκληση µπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί στους συµβούλους ακόµα και την ηµέρα της συνεδρίασης.

Στην πρόσκληση αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα.

Ο χαρακτηρισµός και η αιτιολογία των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ως κατεπειγόντων επαφίεται καταρχήν στην κρίση του προέδρου του δηµοτικού συµβουλίου ο οποίος και απευθύνει την πρόσκληση και καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, όµως το δηµοτικό συµβούλιο είναι και πάλι αυτό που θα αποφανθεί, κατόπιν σχετικής συζήτησης, για το κατεπείγον ή µη της πρόσκλησης στο σύνολό της. Αν το δηµοτικό συµβούλιο κρίνει ότι τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην πρόσκληση δεν πρέπει να συζητηθούν µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, η συζήτηση τους αναβάλλεται. Όπως και στην περίπτωση της συζήτησης κατεπειγόντων θεµάτων εκτός ηµερησίας διάταξης, το δηµοτικό συµβούλιο λαµβάνει δύο αποφάσεις, µε τη συνήθη, όµως, για τη λήψη αποφάσεων πλειοψηφία (απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων).

Ø αν τα θέµατα που εισάγονται για συζήτηση δικαιολογούν την κατεπείγουσα πρόσκληση – συνεδρίαση,

Ø αν κρίνει ότι τα θέµατα της πρόσκλησης είναι πράγµατι κατεπείγοντα, λαµβάνει απόφαση επί των συγκεκριµένων θεµάτων.

Επισήµανση ειδικότερων περιπτώσεων

Όπως αναφέρθηκε ήδη, στην περίπτωση της κατεπείγουσας πρόσκλησης σε συνεδρίαση, δεν απαιτείται ειδική πλειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου για τη λήψη απόφασης τόσο για το κατεπείγον ή µη της συνεδρίασης όσο και για την ουσία των εν λόγω θεµάτων. Εάν, όµως, ενώ έχει ήδη εκδοθεί κατεπείγουσα πρόσκληση, ανακύψουν έως την ώρα της συνεδρίασης και άλλα κατεπείγοντα θέµατα που δεν περιλαµβάνονται σε αυτή, το συµβούλιο πρέπει να αποφανθεί για τη συζήτηση τους εκτός ηµερησίας διάταξης µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ 7. του Ν. 3852/2010.

Επίσης, αν µετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το δηµοτικό συµβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαµβάνει αποφάσεις µόνο για τα θέµατα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ηµερήσια διάταξη, εφόσον τα µέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των µελών του, όπως και στην περίπτωση της πρόσκλησης σε τακτική συνεδρίαση (άρθρο 96, παρ. 3 Ν.3463/2006). Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω.

Έλεγχος νοµιµότητας

Στην περίπτωση έκδοσης κατεπείγουσας πρόσκλησης, η απόφαση µε την οποία το δηµοτικό συµβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον της συνεδρίασης υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον Ελεγκτή Νοµιµότητας (Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης), ο οποίος ωστόσο δεν εξετάζει τα πραγµατικά περιστατικά που συνιστούν το κατεπείγον των θεµάτων κατά το χρόνο λήψης της απόφασης, αλλά την ύπαρξη αιτιολογίας στην πρόσκληση. Είναι ευνόητο ότι αν ακυρωθεί η απόφαση για το κατεπείγον της συνεδρίασης η ακυρότητα αυτή θα συµπαρασύρει και τις αποφάσεις για τα επιµέρους θέµατα. Αντίθετα, αν κριθεί νόµιµη η απόφαση για το κατεπείγον των θεµάτων τότε τα επιµέρους θέµατα της συνεδρίασης θα υποβληθούν σε έλεγχο νοµιµότητας, σύµφωνα µε τα άρθρα 225-227 του ν. 3852/2010.

Οι αποφάσεις, εξάλλου, οι οποίες λαµβάνονται εκτός ηµερησίας διάταξης σε τακτική συνεδρίαση, υπόκεινται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον Ελεγκτή Νοµιµότητας (Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης), σύµφωνα µε τα άρθρα 225-227 του ν. 3852/2010, χωρίς να εξετάζεται περαιτέρω ο κατεπείγον χαρακτήρας των θεµάτων.

Δεδομένου ότι, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου και ως προς την πρόσκληση που επιτρέπεται μόνο από Δημοτικό Σύμβουλο Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης και ως προς την ειδική αιτιολογία του κατεπείγοντος που στην περίπτωση μας αποτελεί η ανάρτηση στο Facebook συγκεκριμένου συμβούλου.

Δεδομένου ότι, τα δημοτικά συμβούλια είναι θεσμικοί φορείς της πολιτείας  που λειτουργούν βάσει διατάξεων του νόμου και δεν συγκαλούνται από αναρτήσεις σε προσωπικούς λογαριασμούς στα Facebook.

Δεδομένου ότι, είναι τραγικό Δημοτικοί Σύμβουλοι να ζητούν μη αιτιολογημένη  κατεπείγουσα σύγκληση Δημοτικού συμβουλίου για ανάκληση απόφασης που οι ίδιοι είχαν ψηφίσει και να επικαλούνται με θράσος, ότι ψήφιζαν χωρίς να διαβάζουν και να μελετούν όπως οφείλουν τις εισηγήσεις των θεμάτων που καλούνται να ψηφίζουν  ως εκπρόσωποι των δημοτών που τους εξέλεξαν, θυμίζοντας τα γνωστά δεν διάβασα τα μνημόνια γιατί είχα καλύτερα δουλειές να κάνω.

Δεδομένου ότι, δεν έχουν προσκομιστεί τα πρακτικά της από 4/4/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας καλώ να τηρήσετε τον νόμο.

Να μου προσκομίσετε  τα πρακτικά της από 4/4/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και ανάλυση της κινητής και ακίνητης περιουσίας που εκχωρήθηκε από τον ευεργέτη Πέτρου στο δήμο Παλλήνης .

Εάν υπάρχει σε εξέλιξη ενέργεια καταστροφής μνημείου βάσει της απόφασης του 2017 που ο ίδιος ο αιτών ψήφισε, να ανασταλεί, μέχρι την προσκόμιση των εγγράφων που αιτούμαι για την ενδελεχή σε βάθος διερεύνηση του θέματος και τον εορτασμό της Γέννησης του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού. Κάτι που θα επιθυμούσε θεωρώ και η οικογένεια Πέτρου που γνωρίζω ότι υπήρξε βαθιά θρησκευόμενη.

Αρκετά έχουμε ήδη υποστεί με κλειστές εκκλησίες, απαγόρευση της Θείας Κοινωνίας, διώξεις και συνταγματικές παραβιάσεις του θρησκευτικού μας δικαιώματος από την κυβέρνηση.

Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, εύχομαι σε σας και την οικογένειά σας Καλά Χριστούγεννα.

Ραχήλ Μακρή

π. Βουλευτής των Ελλήνων

Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «άλλη Πόλη»

Δημοτική Σύμβουλος

 

 

About Rachel Makri (3265 Articles)
Ραχήλ Μακρή
Αρέσει σε %d bloggers: