Breaking News

Το πρόγραμμα της Άλλης Πόλης για την Πολιτική Προστασία

Η Πολιτική Προστασία ως έννοια συνδέεται με δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, των υποδομών μιας χώρας καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος από την εκδήλωση καταστροφών προερχομένων από φυσικούς ή ανθρωπογενείς παράγοντες, Οι ενέργειες ενός συμβάντος συνοψίζονται όπως παρακάτω:

 • την Πρόληψη (prevention)
 • την Προετοιμασία (preparedness)
 • την Έγκαιρη Προειδοποίηση (early warning)
 • την Άμεση Επέμβαση (rapid response)
 • τη Διαχείριση των Συνεπειών (consequences management)
 • την Αποκατάσταση (rehabilitation)

Γενικά η χώρα μας παρουσιάζει σημαντική δυσχέρεια στην διαχείριση ακόμη και μικρού βαθμού φυσικών καταστροφών, πόσο μάλλον στην διαχείριση καταστροφών μεγαλύτερης κλίμακας. Αυτό οφείλεται στην κακή οργάνωση, στην κακή διαδικασία λήψης απόφασης, στις ανθρώπινες παρεμβάσεις στο περιβάλλον, στην αδυναμία εφαρμογής των σχεδίων πολιτικής προστασίας και στη μη διενέργεια συχνών, ρεαλιστικών κοινών ασκήσεων όλων των αρμόδιων, για την πολιτική προστασία, φορέων.

Οι τοπικές αρχές δεν είναι σε αρμονική συνεργασία με την κεντρική κυβερνητική αρχή, ιδίως σε ότι αφορά τις ευθύνες, τα κονδύλια, την αμεσότητα συνδρομής και την τελική διευθέτηση. Πολλές από τις υποσχέσεις ξεχνιούνται και τα αιτήματα για χρηματοδότηση και αποκατάσταση μπαίνουν στα συρτάρια. Η μεγαλύτερη πρόκληση της πολιτικής προστασίας σήμερα είναι να αναπτυχθεί η ικανότητα αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων που υπερβαίνουν το σενάριο στο οποίο βασίστηκε ο σχεδιασμός πολιτικής προστασίας. Προς αυτήν την κατεύθυνση, πολύτιμη αποδεικνύεται η συνεχής κατάρτιση, επιμόρφωση και εκπαίδευση του δυναμικού πολιτικής προστασίας, καθώς και η δικτύωση ατόμων φορέων και υπηρεσιών, ώστε να διευκολύνεται η μεταφορά εμπειρίας, γνώσης και τεχνογνωσίας

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία, οι Δήμαρχοι:

 • Συντονίζουν και επιβλέπουν το έργο της πολιτικής προστασίας, μεταξύ άλλων για την αντιμετώπιση καταστροφών, εφόσον αυτές συμβαίνουν εντός των διοικητικών ορίων των αντιστοίχων ΟΤΑ
 • Έχουν την ευθύνη εφαρμογής του ετήσιου σχεδιασμού πολτικής προστασίας αναφορικά με τους ΟΤΑ, κατά το σκέλος που τα οικεία περιφερειακά προγράμματα, μέτρα και δράσεις έχουν τοπικό χαρακτήρα.
 • Διατυπώνουν εισήγηση για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας του ΟΤΑ, η οποία υποβάλλεται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για τη διαμόρφωση σχετικής πρότασης, στο πλαίσιο του άρθρου 11, παρ.γ του σχετικού Νόμου.
 • Έχουν την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού της δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών εντός των ορίων του οικείου ΟΤΑ.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το Ν.3613/2007, άρθρο 18, εδ.2, στις δράσεις  Πολιτικής Προστασίας εντάσσεται η οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών από μία περιοχή για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους από εξελισσόμενη ή από επικείμενη καταστροφή. Η λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών αποτελεί ευθύνη των κατά τόπους Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων, εφόσον έχουν την ευθύνη του συντονισμού για την αντιμετώπιση καταστροφής τοπικού επιπέδου. Η απόφαση για οργανωμένη απομάκρυνση πληθυσμού εκτελείται από τους αρμόδιους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων, ακόμη και όταν η καταστροφή δεν χαρακτηρίζεται ως τοπική.

Ο Ν.3852/7-6-2010 προβλέπει τη σύσταση υπηρεσιακών μονάδων Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας στους δήμους (άρθρο 97).

Αυτό που θα πρέπει να γίνει για να θεωρηθεί πετυχημένη μια δημοτική αρχή σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, είναι τα παρακάτω:

 • Δημιουργία Οργανικής Μονάδας Πολιτικής Προστασίας που θα υπάγεται απευθείας στο Δήμαρχο.
 • Νομοθεσία ώστε σε περίπτωση συμβάντος οι Τεχνικές Υπηρεσίες, η

Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας, και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία σε περίπτωση συμβάντος, με εντολή δημάρχου να υπάγονται στην Οργανική Μονάδα πολιτικής Προστασίας.

 • Σύσταση στην έδρα του, και σε προκαθορισμένο σημείο, του Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ), επικεφαλής του οποίου είναι ο εκάστοτε Δήμαρχος.
 • Σύνταξη Μνημονίων Ενεργειών στο οποίο καταγράφει τις δράσεις ευθύνης και τους κανόνες εμπλοκής για κάθε πιθανή καταστροφή.
 • Σύνταξη Μνημόνιου Συνεργασίας με τους συμπλεκομένους σε τοπικό επίπεδο φορείς, υποστηρικτικές υπηρεσίες, καθώς και με όμορους Δήμους, με στόχο τον πλήρη συντονισμό των ενεργειών επιχειρησιακής διαχείρισης.
 • Ανά τακτά χρονικά διαστήματα συγκεντρώσεις σε διάφορα σημεία των δημοτών προκειμένου να ενημερωθούν για σημεία συγκέντρωσης και ενέργειες σε περίπτωση συμβάντος.
 • Ενεργοποίηση γραφείου Εθελοντών, προκείμενου να καταγραφούν κρίσιμες ειδικότητες και μέσα που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο.

About Rachel Makri (3266 Articles)
Ραχήλ Μακρή
Αρέσει σε %d bloggers: