Breaking News

Ραχήλ Μακρή στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για το Σ/Ν «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών» (3η Συνεδρίαση)

Στην Αθήνα, σήμερα, 17 Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.35΄, συνήλθε σε συνεδρίαση, στην Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη (223) του Μεγάρου της Βουλής, η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης τη συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών» (3η συνεδρίαση)

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Αθανάσιος Σκορδάς, καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έκανε την α΄ ανάγνωση του καταλόγου των μελών της Επιτροπής. Παρόντες ήταν οι Βουλευτές κ.κ.:

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ (Ειδική Αγορήτρια ΑΝ.ΕΛ.): Σας επισημάναμε από τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής, ότι στο νομοσχέδιο με τίτλο «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών», ότι μόνο τα 18 εκ των 44 άρθρων, έχουν περάσει από την διαδικασία της διαβούλευσης. Σας καλούμε για άλλη μια φορά, να σέβεστε περισσότερο τη γνώμη του ελληνικού λαού και να του  παρέχετε τη δυνατότητα να εκφράζει την άποψή του έγκαιρα επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

 Επί των άρθρων του νομοσχεδίου, έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα. Η τακτική παροχή εξουσιοδοτικών διατάξεων για τη ρύθμιση των θεμάτων με υπουργικές αποφάσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιείται με φειδώ  και να μη διολισθαίνει σε πρακτικές ευρύτατης γενικής εξουσιοδότησης, οι οποίες δύναται να δημιουργούν προβλήματα εφαρμογής και νομιμοποίησης των υπουργικών αποφάσεων.

Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 4 και στο άρθρο 22, τα προς ρύθμιση θέματα επαφίενται στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε Υπουργού. Το άρθρο 4 εξουσιοδοτεί τον Υπουργό να εξειδικεύει τις υποχρεώσεις ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του καταναλωτή, η οποία μπορεί να επηρεάσει την αγοραστική του απόφαση, την ορθότητα της συναλλαγής, καθώς και όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κατά τη διακίνηση προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών.

Θα ήταν πιο πρόσφορο να τίθεται στο νόμο το γενικό πλαίσιο υποχρεώσεων, το οποίο θα μορφοποιείται ως προς τα αριθμητικά και ποσοτικά δεδομένα από τις αποφάσεις του Υπουργού. Σας κάνουμε την πρόταση για να καθίσταται ευκολότερο στον πολίτη να αντιλαμβάνεται ευκολότερα το γενικό πλαίσιο και να αναζητά την υπουργική απόφαση μόνο εάν επιθυμεί τα εξειδικευμένα δεδομένα.

Ομοίως, στο άρθρο 22 τα πρόστιμα καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται από τον Υπουργό. Αυτό δημιουργεί αβεβαιότητα και ανασφάλεια στους επιχειρηματίες, οι οποίοι νιώθουν ότι δεν διαθέτουν το στέρεο νομοθετικό πλαίσιο που εξασφαλίζει τη σύνδεση παράβασης και ποινής και αποτρέπει την παραβατική συμπεριφορά. Ακόμη ένα πλαίσιο προστίμων που δεν εξαρτάται από τις διαθέσεις του Υπουργού, δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Πέραν αυτής της πρότασης για τη βελτίωση του παραγόμενου νομοθετικού έργου, θα θέλαμε μια διευκρίνιση για την παρ. 4 του άρθρου 10. Με βάση τη συγκεκριμένη διάταξη, ένα προϊόν μπορεί να θεωρηθεί νέο, εάν μεταβληθεί το κόστος παραγωγής του. Το γεγονός αυτό, όμως, είναι δύσκολο να το ελέγξει τόσο ο καταναλωτής όσο και οι αρμόδιες υπηρεσίες και δύναται να οδηγήσει σε παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού.

Στο άρθρο 12, προβλέπεται ότι ο κάθε είδους προμηθευτής έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί τις τιμές πώλησης των προϊόντων του, στον εκάστοτε ενδιαφερόμενο αγοραστή, εφόσον ζητηθεί με κάθε πρόσφορο έγγραφο μέσο. Πιστεύουμε, ότι η διατύπωση «με κάθε πρόσφορο έγγραφο μέσο», είναι αρκετά γενική και πιθανότατα, χρήζει εξειδίκευσης.

Για το άρθρο 15 παρατηρούμε στην παρ. 2 την απαγόρευση ανακοίνωσης εκπτώσεων 30 ημέρες πριν την έναρξη των τακτικών εκπτώσεων.

Θα ήταν θετικότερο η συγκεκριμένη ρύθμιση να επεκταθεί για όλες τις εκπτωτικές περιόδους, έτσι παραγράφους θα μπορούσε να αναδιατυπωθεί «σε τριάντα ημέρες πριν από την έναρξη των τεσσάρων περιόδων εκπτώσεων, απαγορεύεται στους υπεύθυνους των εμπορικών καταστημάτων να ανακοινώνουν προς το κοινό εκπτώσεις με οποιοδήποτε τρόπο, ιδίως με διαφήμιση, επιστολές ή ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων». Επιπρόσθετα, προτείνεται να μπορούν οι επιχειρήσεις να διενεργούν προσφορές μέχρι δύο δεκαήμερα το χρόνο κατ’ επιλογή τους. Τα διαστήματα αυτά δεν θα είναι συνεχόμενα για να συμβάλουν στην καλύτερη προώθηση των προϊόντων για κάθε επιχείρηση.

Στην παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου, προτείνουμε να μεταβληθεί το εδάφιο «δύναται να κοινοποίηση με κάθε πρόσφορο τρόπο στον οικείο εμπορικό σύλλογο» σε «υποχρεούται να κοινοποιήσει με κάθε πρόσφορο τρόπο στον οικείο εμπορικό σύλλογο».

Στην παράγραφο 7, η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου προτείνει για τη λειτουργία αυτοτελών stock – outlet καταστημάτων, πρώτον, να προσδιοριστεί νομοθετικά το αντικείμενο δραστηριότητας και οι όροι και προϋποθέσεις χαρακτηρισμού των εν λόγω καταστημάτων. Δεύτερον, στα προϊόντα να αναγράφεται μία μόνο τιμή και να σημαίνονται ανάλογα, για παράδειγμα, stock, ελαττωματικό, προϊόν ειδικής παραγωγής, με τον αντίστοιχο για κάθε κατηγορία συγκεκριμένο προσδιορισμό που θα επισημαίνεται στην ετικέτα. Να απαγορεύεται στα stock – outlet η οποιαδήποτε ανάρτηση πινακίδων με ποσοστά έκπτωσης, να απαγορεύεται στα καταστήματα αυτά η διάθεση εμπορευμάτων τα οποία προσφέρονται ταυτόχρονα στην υπόλοιπη αγορά, να δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να διαθέτουν ειδικό χώρο εντός του καταστήματος για εμπορεύματα stock.. Πιστεύουμε ότι συγκεκριμένες προτάσεις κινούνται στη σωστή κατεύθυνση και θα ήταν θετικό να υλοποιηθούν.

Για τα άρθρα 17 έως 20, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου θα διαθέτουν την απαιτούμενη στελέχωση για την επιτυχημένη διεξαγωγή των ελέγχων και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Ειδικά για το άρθρο 20 θα ήταν θετικό να αξιοποιηθεί η διοικητική εμπειρία της διεύθυνσης ελέγχου, διακίνησης και αποθήκευσης καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας Και Κλιματικής Αλλαγής και να ενισχυθεί με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και τους πόρους.

Στο άρθρο 31, εισάγεται επιτέλους η επέκταση των ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών – εκροών στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και των διυλιστηρίων, στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, στις παντός είδους εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων ιδιωτικών πρατηρίων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και στις εγκαταστάσεις χημικών προϊόντων, μεθανόλης, τολουόλης, διαλυτών κ.λπ., που αποτελούν υλικά πρόσμειξης στα υγρά καύσιμα. Χαιρόμαστε που επιτέλους υιοθετείτε την πρόταση που σας κάνουμε σχεδόν για ένα ολόκληρο χρόνο.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου προτείνει ακόμα για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο: Δημιουργία open malls, ενεργοποίηση και εφαρμογή της δράσης «δημιουργία ανοιχτών εμπορικών κέντρων στα κέντρα των πόλεων», η οποία δράση θα δώσει πολλές ευκαιρίες σε εμπορικές επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν ενώ θα ζωντανέψει ξανά τα κέντρα πολλών πόλεων που έχουν υποβαθμιστεί. Δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό ενώ θα αναδείξει και θα αναβαθμίσει τα παραδοσιακά κέντρα των πόλεων.

Εμπόριο σε τουριστικές περιοχές. Ένα κρίσιμο θέμα που πρέπει επίσης να ρυθμιστεί με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου είναι αυτό του ωραρίου των τουριστικών και εποχικών αγορών. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να προβλεφθεί σε κεντρικό επίπεδο και με το παρόν σχέδιο νόμου η αποφασιστική αρμοδιότητα των τοπικών εμπορικών συλλόγων που γνωρίζουν τις ανάγκες των σχετικών περιοχών καλύτερα από τον καθένα, σε αντικατάσταση των διαφόρων διοικητικών οργάνων, όπως ο Περιφερειάρχης. Με τον τρόπο αυτό το τοπικό ωράριο καταστημάτων στις εποχιακά λειτουργούσες αγορές και στους τουριστικούς τόπους και περιοχές, θα αυτορυθμίζεται και έτσι μπορεί να επιλυθεί και το πρόβλημα λειτουργίας του παραδοσιακού εμπορικού κέντρου της Αθήνας, το οποίο μπορεί να διευρυνθεί τόσο χωρικά όσο και χρονικά και το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων εντός αυτού να καθορίζεται για όλες τις ημέρες με απόφαση του εμπορικού συλλόγου Αθηνών.

Τα βασικότερα θέματα του νομοσχεδίου, τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές και τη ρύθμιση των θεμάτων των λαϊκών αγορών, τα αναλύσαμε στη χθεσινή συνεδρίαση και θα επανέλθουμε στην β΄ ανάγνωση. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στις προτεινόμενες ρυθμίσεις καθώς η λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή θα ανοίξει τους «ασκούς του Αιόλου» για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν φτάσει ήδη στα όριά τους από την αντιαναπτυξιακή και υφεσιακή πολιτική των μνημονίων και του εκμηδενισμού της αγοραστικής δύναμης του ελληνικού λαού, στο όνομα της ανεφάρμοστης και ουτοπικής εσωτερικής υποτίμησης.

Όσο για τις λαϊκές αγορές σας έχουμε επισημάνει την αντίθεσή μας, τόσο ως προς την προτεινόμενη οργάνωση όσο και τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας ελέγχου και αδειοδότησης των εμπόρων στις λαϊκές αγορές από τις Περιφέρειες στους Δήμους.

Ευχαριστώ.

 

About Rachel Makri (3260 Articles)
Ραχήλ Μακρή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: