Breaking News

Ερώτηση της Βουλευτή Ραχήλ Μακρή και του Βασίλη Καπερνάρου για το «Αεροδρόμιο Χανίων»

31 Μαΐου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι ΑΝ.ΕΛ καταγγέλλουν και ενημερώνουν τον εισαγγελέα για τις μεθοδεύσεις σχετικά με το «Αεροδρόμιο Χανίων»

Οι Βουλευτές των ΑΝ.ΕΛ Ραχήλ Μακρή και Βασίλης Καπερνάρος, ζητούν να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση ..«Αεροδρόμιο Χανίων»

Οι δυο βουλευτές καταγγέλλουν μεθοδεύσεις και εγείρουν ερωτηματικά, που αφορούν στις τεχνικές και οικονομικές μελέτες, τηννομιμότητα κατακύρωσης της επένδυσης και την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του αεροδρομίου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Επίσης αιτούνται την υποβολή των επιστημονικών, τεχνικών και οικονομικών μελετών, το σύνολο των πιθανών επενδυτών του έχουν υποβάλει υποψηφιότητα, την εθνικότητα τους και τις εξασφαλίσεις που παρείχαν επ ωφελεία του Ελληνικού Κράτους.

Ακολοθεί το κείμενο της Ερώτησης

Βουλευτής Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – Ραχήλ Μακρή

Υπεύθυνη Τομέα Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Βουλευτής Β’ Αθηνών – Βασίλειος Καπερνάρος 

Υπεύθυνος τομέα Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

ΕΡΩΤΗΣΗ – ΑΚΕ

Προς τους κ.κ Υπουργούς:  Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εθνικής Άμυνας

Κοινοποίηση: Τον Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου 

Τους Οικονομικούς Εισαγγελείς

Τον Εισαγγελέα Διαφθοράς

Στις 23 Μαΐου 2013 συνεδρίασε η Διαρκής Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου του Κοινοβουλίου με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Σταύρο Καλογιάννη, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 9 του ΚτΒ, σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης του έργου «Επέκταση κτιρίου αεροσταθμού, λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στον Κρατικό Αερολιμένα Χανίων «Ι. Δασκαλογιάννης», προϋπολογισμού 110.085.000 ευρώ»». Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Αναπληρωτής Υπουργός και ο Υφυπουργός, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ.κ. Σταύρος Καλογιάννης και Κυριάκος Βιρβιδάκης αντίστοιχα, καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Στην ανωτέρω συνεδρίαση διενεμήθη ενημερωτικό σημείωμα, το οποίο ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Στις 19 Ιουλίου 2011: Με την Απόφαση με αρ. πρωτ. Δ7/Γ/22645/3032/19-07-2011 της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Υ.Π.Α. καθώς και το με αρ. πρωτ. 200/19-08-2011 έγγραφό της, εγκρίθηκαν η μελέτη σκοπιμότητας, το Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης (Master Plan), οι μελέτες ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου αεροσταθμού, του πύργου ελέγχου και του αμαξοστασίου, τα τεύχη δημοπράτησης και ο νέος προϋπολογισμός του έργου του θέματος.

Στις 8 Φεβρουαρίου 2012: Με τη με αρ. πρωτ. 261/Φ95/8-02-2012 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών και Επικοινωνιών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. εντάχθηκε η πράξη «Επέκταση αεροσταθμού, λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στον Κρατικό Αερολιμένα Χανίων I. Δασκαλογιάννης» με MIS 364946 στον άξονα προτεραιότητας «04-Δ. Αεροπορικές Μεταφορές – Αεροδρόμια Περιφερειών Αμιγούς Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013».

Στις 17 Φεβρουαρίου 2012: Με τη με αρ. πρωτ οικ. 232/α/45/17-02-2012 Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 110.085.000,00 € (με ΦΠΑ) για τη δημοπράτηση του έργου.

Στις 23 Φεβρουαρίου 2012: Με τη με αρ. πρωτ οικ. 269/α/45/23-02-2012 Απόφαση του Υφυπουργού Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου.

Στις 06 Μαρτίου 2012: Με το με αρ. πρωτ. οικ. 339/α/45/06-03-2012 έγγραφο ΕΥΔΕ Α/Δ Ν.Ε. απεστάλη για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 06-03- 2012 Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού.

Στις 9 Απριλίου 2013: Με τη με αρ. πρωτ. 434/α/45/9-4-2013 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» με συνολική δαπάνη 61.393.815,82€ και μέση έκπτωση 44,43%.

Να σημειωθεί ότι με την υπ’ αριθμ. 195/27-10-2011 Απόφαση (ΦΕΚ 2501/Β/4.11.2011) της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, μεταβιβάστηκε στο Ταμείο το προβλεπόμενο στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 8 του άρθρου 22 του Νόμου 3913/2011 δικαίωμα παραχώρησης των δικαιωμάτων που αφορούν στη χρήση, διαχείριση, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και εκμετάλλευση των 37 περιφερειακών αεροδρομίων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων διαχείρισης, διοίκησης και εκμετάλλευσης των κινητών και ακινήτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των αεροδρομίων, καθώς και των χώρων εμπορικής ή άλλης χρήσης που βρίσκονται μέσα ή κοντά στα αεροδρόμια, υπό τους όρους που καθορίζει η ανωτέρω διάταξη.

Για το σκοπό αυτό, το Ταμείο στοχεύει να διερευνήσει την βέλτιστη αναδιοργάνωση των 37 αεροδρομίων σε ομάδες και κατόπιν να προσελκύσει τους κατάλληλους επενδυτές ανά ομάδα αεροδρομίων.

Το αεροδρόμιο Χανίων περιλαμβάνεται στην Ομάδα Α των 7 βασικών αεροδρομίων, για τα οποία το ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε να προβεί στη σύναψη σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών, για τη συντήρηση και λειτουργία τους.

Επισημαίνουμε ακόμα ότι την 1 Απριλίου 2013 δημοσιεύτηκε από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ): «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α».

Η καταληκτική ημερομηνία της ανωτέρω πρόσκλησης τροποποιήθηκε με την «Παράταση Προθεσμίας για την Υποβολή αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων και για την Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών σε σχέση με τη λειτουργία και συντήρηση των Περιφερειακών Αεροδρομίων του Ελληνικού Δημοσίου – Ομάδα Α» στις 10 Μαΐου 2013. Με τη τελευταία το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει την απόφασή του, «να παρατείνει την Ημερομηνία Υποβολής που ορίζεται στην Παράγραφο 4 της Πρόσκλησης σχετικά με την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κατά δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως και την Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013, μεταξύ 14:00 και 17:00 ώρα Ελλάδος.»

Υπογραμμίζουμε ότι η απόφαση της 1 Απριλίου 2013 του ΤΑΙΠΕΔ προβλέπει μεταξύ άλλων:

«… σε σχέση με τη Συναλλαγή, το Ταμείο καλεί τους πιθανούς επενδυτές να υποβάλλουν εκδηλώσεις ενδιαφέροντος (μαζί με τα Δικαιολογητικά που προβλέπονται στην Παράγραφο 6, η «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος») για την παραχώρηση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 30 ετών (η «Παραχώρηση»), των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης (συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης και επέκτασης της υποδομής) της Ομάδας Α (οι «Υπηρεσίες»). Η Παραχώρηση μπορεί να περιλαμβάνει το δικαίωμα για το Ελληνικό Δημόσιο να παρατείνει τη διάρκεια της Παραχώρησης για άλλα 10 έτη …»

στο ίδιο κείμενο επίσης αναφέρεται για το αεροδρόμιο των Χανίων:

«Το αεροδρόμιο των Χανίων είναι μια σημαντική στρατιωτική αεροπορική βάση που διαδραματίζει έναν κρίσιμο ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο. Ένα ευρύ φάσμα στρατιωτικών δραστηριοτήτων είναι εγκατεστημένες στο αεροδρόμιο των Χανίων, και συγκεκριμένα από την Πολεμική Αεροπορία, το Ναυτικό των ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.»

Διαπιστώνουμε ότι τόσο η ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013», όσο και οι ΥπουργικέςΑποφάσεις δημοπράτηση και έγκρισης δημοπράτησης του έργου, έλαβαν χώρα μετά την Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, με την οποία μεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ και το συγκεκριμένο αεροδρόμιο.

Επιπρόσθετα σύμφωνα με πολλά δημοσιεύματα οικονομικών εφημερίδων και του ηλεκτρονικού τύπου, έχει εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο αεροδρόμιο από αρκετούς ομίλους, μεταξύ των οποίων είναι και ο γαλλικός όμιλος Vinci μαζί με την ελληνική εταιρεία Ελλάκτωρ, που ανήκει στον ίδιο όμιλο με την εταιρεία Άκτωρ.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Αληθεύουν τα δημοσιεύματα; Ο όμιλος Ακτωρ, στον οποίο έχει κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για το έργο «Επέκταση κτιρίου αεροσταθμού, λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στον Κρατικό Αερολιμένα Χανίων «Ι. Δασκαλογιάννης» συμμετέχει και ως υποψήφιος επενδυτής για το αεροδρόμιο αυτό;
  2. Έχουν πραγματοποιηθεί τεχνικές και οικονομικές μελέτες, οι οποίες αποτυπώνουν με ακρίβεια την χρονική διάρκεια πραγματικής λειτουργικήςεκμετάλλευσης της επένδυσης «Επέκταση κτιρίου αεροσταθμού, λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στον Κρατικό Αερολιμένα Χανίων»;
  3. Έχει εξεταστεί η νομιμότητα κατακύρωσης της επένδυσης, επέκτασης των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου, στον ίδιο όμιλο που πιθανών να αναλάβει την εκμετάλλευση του για χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα έχει προφανώς απαξιωθεί τεχνικά και λειτουργικά το συγκεκριμένο έργο; Θα πληρώσουν δηλαδή οι έλληνες και ευρωπαίοι φορολογούμενοι 61 εκ ευρώ για να εκμεταλλευτεί συγκεκριμένος όμιλος εταιριών τα οφέλη του έργου που ο ίδιος θα κατασκευάσει;
  4. Έχει ενημερωθεί η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα τέτοιο ενδεχόμενο; Το οποίο εάν πραγματοποιηθεί μπορεί να θεωρηθεί κρατική ενίσχυση και στρέβλωση των συνθηκών ανταγωνισμού με επακόλουθο την επιβολή κυρώσεων προς την Χώρα, και με πιθανό αποτέλεσμα να διακινδυνεύσει η ολοκλήρωση ενός έργου ζωτικού για την εθνική και τοπική οικονομία;
  5. Σε περίπτωση παραχώρησης της λειτουργικής εκμετάλλευσης του αεροδρομίου των Χανίων έχει εξασφαλιστεί η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της στρατιωτικής αεροπορικής βάσης που διαδραματίζει έναν κρίσιμο ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο;
  6. Η απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ αναφέρει για ένα ευρύ φάσμα στρατιωτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στο αεροδρόμιο των Χανίων, και συγκεκριμένα από την Πολεμική Αεροπορία, το Ναυτικό των ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται, από τους όρους της σύμβασης εκμετάλλευσης, πρόνοια για την μη παραχώρηση σε δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις κρατών, που έχουν απειλήσει την Χώρα μας με κήρυξη πολέμου, όπως η Τουρκία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχεια των ανωτέρω στρατιωτικών δραστηριοτήτων;

Επίσης ζητείται και η κατάθεση των σχετικών εγγράφων:

  1. Όλων των επιστημονικών, τεχνικών και οικονομικών μελετών οι οποίες τεκμηριώνουν την ωφέλεια για τον Ελληνικό Λαό, την τοπική και Εθνική οικονομία και γενικότερα για το δημόσιο συμφέρον από την παραχώρηση της λειτουργικής εκμετάλλευσης του αεροδρομίου Χανίων, ενώ πραγματοποιείται μια επένδυση των 61 εκ ευρώ.
  2. Το σύνολο των πιθανών επενδυτών του έχουν υποβάλει υποψηφιότητα, την εθνικότητα τους και τις εξασφαλίσεις που παρείχαν για την προς ωφελεία του Ελληνικού Κράτους ανάληψη της ανωτέρω αναφερομένης σύμβασης.

Αθήνα, 31/5/2013

Οι ερωτώντες Βουλευτές,

Μακρή Ραχήλ

Βασίλειος Καπερνάρος

 

Παρατίθεται η απάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης

About Rachel Makri (3265 Articles)
Ραχήλ Μακρή
Αρέσει σε %d bloggers: