Breaking News

Ραχήλ Μακρή στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για το Σ/Ν «Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της Ελληνικής Δημοκρατίας» | 21.05.2013

Στην Αθήνα σήμερα, 21 Μαΐου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30΄, συνήλθε σε συνεδρίαση, στην Αίθουσα Γερουσίας, του Μεγάρου της Βουλής, η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της Ελληνικής Δημοκρατίας».

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ (Ειδική Αγορήτρια των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Η ενθάρρυνση των πρωτοβουλιών συνεργασίας της χώρας μας με τα υπόλοιπα κράτη της περιοχής μας και της Μεσογείου θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση ανάπτυξης συνεργειών και συνεργασιών με καθαρό όφελος για την πατρίδα μας. Σε εξειδικευμένα θέματα όπως αυτά που εξετάζονται στο συγκεκριμένο μνημόνιο το κέρδος θα μπορούσε να γίνει η μεταφορά τεχνογνωσίας και η άντληση πληροφοριών για την αρτιότερη δράση στα περιβαλλοντικά θέματα που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του μνημονίου. Παρόλο που η γνώση θα μπορούσε να είναι το μεγαλύτερο κέρδος μας, από τέτοιου είδους συνεργασίες, μελετώντας το μνημόνιο παρατηρούμε την παράγραφο 5 όπου προβλέπεται ότι τα μέρη θα ορίσουν τα πρόσωπα εκείνα που θα είναι οι εθνικοί υπεύθυνοι για την υλοποίηση και την παρακολούθηση του παρόντος μνημονίου κατανόησης. Θα θέλαμε εξηγήσεις, γιατί δεν ορίζεται η θεσμική ιδιότητα των προσώπων που θα επιλεγούν. Εν ολίγοις τα άτομα αυτά θα ανήκουν στη δημόσια διοίκηση, θα είναι πολιτικά διορισμένα πρόσωπα, όπως ο Γενικός Γραμματέας για παράδειγμα του αρμόδιου Υπουργείου ή και σύμβουλοι των Υπουργών και Υφυπουργών, ή θα είναι ιδιώτες;

Σας υπογραμμίζουμε ότι εάν οριστούν άτομα εκτός δημόσιας διοίκησης, τότε η διοικητική εμπειρία και γνώση που θα αποκτηθεί βάσει της διακρατικής συνεργασίας δεν θα μπορέσει να αποτελέσει κεφάλαιο για το μέλλον, καθώς θα χαθεί με την αλλαγή της παρούσας κυβέρνησης. Δεν είναι δυνατόν ο ελληνικός λαός να πληρώνει έστω και 1 € για τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε ιδιώτες και πολιτικά διορισμένους και όχι σε ανθρώπους που καλούνται συνέχεια να κάνουν την ουσιαστική δουλειά.

Ένα άλλο σημείο που χρήζει διερεύνησης είναι το γεγονός ότι στην παράγραφο 3 παρέχεται η δυνατότητα στα μέρη να καταρτίσουν ad hoc κοινά έργα στους αναφερόμενους τομείς της παραγράφου 2. Επιπρόσθετα στην παράγραφο 4 ορίζεται ότι με αμοιβαία συμφωνία μπορεί να προστεθούν και άλλοι τομείς συνεργασίας. Σε καμία περίπτωση δεν ξεκαθαρίζεται ποιος θα εγκρίνει την προσθήκη των νέων έργων και τομέων συνεργασίας, με ποια διαδικασία και με ποια κριτήρια.

Εάν το νομοσχέδιο περιελάμβανε μόνο την κύρωση του μνημονίου ως όφειλε, θα μπορούσαμε να το υπερψηφίσουμε, με απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση να μας παρέχετε ικανοποιητικές εξηγήσεις στις ανωτέρω αναφερόμενες απορίες μας. Παρατηρούμε όμως ότι σε μια κύρωση διεθνούς συμφωνίας επιχειρείτε να εισάγετε δύο τροπολογίες με μια ευρεία θεματολογία διατάξεων, που προφανώς δεν έχουν καμία σχέση με το υπό κύρωση μνημόνιο. Οι ρυθμίσεις που εισάγετε με αυτό τον τρόπο εκτός από άσχετες είναι και ύποπτες ως προς τα συμφέροντα τα οποία εξυπηρετούν.

Αναλυτικότερα στην τροπολογία με γενικό αριθμό 526 και ειδικό αριθμό 333, στο άρθρο για ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, παρατηρούμε ότι σκοπεύετε να περάσετε διάταξη σύμφωνα με την οποία στο τέλος του άρθρου 14 του ν.3614/2007 προστίθεται παράγραφος 15 ως ακολούθως: «Το απόρρητο των καταθέσεων σε οποιασδήποτε μορφής χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νομίμως στην ελληνική επικράτεια, το οποίο θεσπίζεται με το άρθρο 1 του ν.1059/1971, δεν ισχύει έναντι της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, αναφορικά με τα στοιχεία κίνησης των διακριτών τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται από τους δικαιούχους για την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων.». Την αρμοδιότητα άρσης του τραπεζικού απορρήτου την έχει μόνο ο εισαγγελέας. Αυτή θέλετε να τη δώσετε σε μια διοικητική υπηρεσία χωρίς τις απαιτούμενες διασφαλίσεις και δικλίδες ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών και άλλων δεδομένων.

Απαλλάξατε από τις ποινικές ευθύνες τα μέλη του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ για το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Απαλλάξατε από τις ποινικές ευθύνες τους τραπεζίτες για τα θαλασσοδάνεια των κομμάτων σας. Καταργήσατε την καταβολή εγγυητικής επιστολής χωρίς να υπάρχει καμία εναλλακτική διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος. Πληρώσατε συγχρηματοδοτούμενα έργα χωρίς την καταβολή ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. Εμείς απορούμε, λοιπόν, σε ποιες ακόμα πράξεις θα προβείτε.

Επίσης, στο άρθρο για την υποτιθέμενη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας παρατηρούμε ότι στην παράγραφο 8, προβλέπεται η κατάργηση κάθε διάταξης περί ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, το οποίο θα καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό. Επίσης στην παράγραφο 11 ρυθμίζεται η κατάργηση της υποχρεωτικής ύπαρξης χρήσης εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή και διαχείρισης των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Είναι απαραίτητο να σας υπενθυμίσουμε ότι οι υγιείς επενδυτές και επιχειρηματίες προσελκύονται από υγιές και λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο. Η ανυπαρξία νομικού και διοικητικού πλαισίου δεν προσελκύει σοβαρούς επιχειρηματίες, αλλά μόνον καιροσκόπους και τσαρλατάνους. Είναι φανερό ότι διολισθαίνετε στην επικίνδυνη ατραπό της κατάργησης όλων των ασφαλιστικών δικλείδων και των νόμων της πολιτείας.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους επιφυλασσόμαστε για την Ολομέλεια. Σας καλούμε να αποσύρετε τις τροπολογίες και να εισάγετε κανονικά τις διατάξεις ως άρθρα επόμενου νομοσχεδίου, προκειμένου να έχουμε τον απαιτούμενο χρόνο διεξοδικής συζήτησης αυτών.

About Rachel Makri (3265 Articles)
Ραχήλ Μακρή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: