Breaking News

Ραχήλ Μακρή στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για το σχέδιο νόμου «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» | 17.04.2013 – 3η Συνεδρίαση

Στην Αθήνα σήμερα, 17 Απριλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.15΄, συνήλθε σε συνεδρίαση, στην Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223) του Μεγάρου της Βουλής, η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου με θέμα ημερήσιας διάταξης: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ναι, κύριε Γκιόκα, μου το είπατε και εμένα, απλώς ήθελα επίσημα να ακουστεί από εσάς. Να πάμε στην ειδική αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων, την κυρία Μακρή. Πριν ξεκινήσετε κυρία Μακρή, θέλω να μου πείτε τί ψηφίζετε επί της αρχής.

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ (Ειδική αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Επιφυλασσόμεθα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Επιφύλαξη επί της αρχής, έχετε τον λόγο για τα άρθρα.

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ (Ειδική αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Στη χτεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής, ο κύριος Υπουργός, ισχυρίστηκε ότι η πρακτική κατάθεσης ατάκτως ερρημένων  διατάξεων σε εντελώς άσχετα νομοσχέδια αποτελεί ενσυνείδητη επιλογή της κυβέρνησης, για να μη δέχεται την κριτική της αντιπολίτευσης για καθυστέρηση. Κατανοείτε, βέβαια, ότι η προχειρότητα δεν αποτελεί απάντηση στην αναποτελεσματικότητα. Το γεγονός της πολυδιάσπασης των ρυθμίσεων και η ανάγκη προσεκτικότερης  νομοθέτησης, διαφάνηκε ξεκάθαρα από τη διαδικασία ακρόασης των φορέων της δεύτερης συνεδρίασης, τόσο από το χρόνο που είχαν οι εκπρόσωποι αυτών, να εκθέσουν τις απόψεις τους, όσο και από το πλήθος των υπό ρύθμιση θεμάτων. Αναλύοντας το νομοσχέδιο, αναφερθήκαμε και χθες στις διατάξεις του πρώτου κεφαλαίου, για την εισαγωγή του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων.

Εν συντομία θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η προοπτική εισαγωγής του συστήματος αποτελεί θετικό βήμα, εάν, βέβαια, υλοποιηθεί σωστά. Για την ορθή πραγματοποίηση του θετικού προστίμου θα πρέπει να προσεχθούν τα ακόλουθα ζητήματα. Το νεοεισαχθέν σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει τις διαδικασίες άμεσης βεβαίωσης της εγκυρότητας της συμμετοχής των διαγωνιζομένων, προκειμένου να ολοκληρώνεται η διαδικασία σε πολύ μικρότερο χρόνο, καθώς η καθυστέρηση των διαγωνισμών εστιάζεται, κυρίως, στον έλεγχο των δικαιολογητικών, όπως είπαμε και χθες. Και στις ενστάσεις, βέβαια, τις οποίες γίνονται ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους.

Φυσικά, το ζήτημα της πολυνομίας στον συγκεκριμένο τομέα χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και απαιτείται η απλοποίηση του συστήματος, τόσο των προμηθειών, όσο  όμως και των δημοσίων έργων. Συγκεκριμένα για τα έργα, προκειμένου να έχουμε μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους, στέφθηκε και στη διαδικασία της διαβούλευσης, η ανάγκη απλοποίησης του θεσμικού πλαισίου, παράλληλα με την εφαρμογή των ηλεκτρονικών δημοπρασιών. Ένα σημαντικό ζήτημα ακόμα, είναι η εξέταση της προοπτικής της μη αποκλειστικής χρήσης του συστήματος, έως ότου αναπτυχθεί η σχετική τεχνογνωσία. Εναλλακτικά, υφίσταται η πιθανότητα υλοποίησης σε ένα μικρότερο πεδίο εφαρμογής, ώστε να δοκιμαστούν, βέβαια και οι δυνατότητες τόσο του συστήματος, όσο και των λειτουργών της δημόσιας διοίκησης. Οι διατάξεις του άρθρου 9, κάνουν ένα πρώτο βήμα σταδιακής εφαρμογής, αλλά φρονούμε ότι χρειάζεται λεπτομερέστερος καταμερισμός του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής. Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η επέκταση σε όλους τους διαγωνισμούς, παράλληλα με τη χρήση προτύπων διακηρύξεων. Φυσικά δεν πρέπει να παραλειφθεί η κάλυψη της ανάγκης εκπαίδευσης, αλλά και εξοικείωσης του κοινού και των αναθετουσών αρχών, σχετικά με την ψηφιακή υπογραφή, καθώς και την ασφάλεια των συστημάτων.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, για τα άρθρα 10 έως 13, παρατηρούμε ότι τα έσοδα του Γ.Ε.ΜΗ, που φυσικά αποτελούσαν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, τώρα μοιράζονται κατά 50% στα επιμελητήρια, που αποτελούν φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης.

Η προοπτική στήριξης των επιμελητηρίων θα πρέπει να εξετάζεται αυτοτελώς και με σαφείς διατάξεις, από όπου θα μπορεί να προκύπτει ολοκληρωμένος έλεγχος επιχορήγησης προς παραγόμενο έργο. Στα τέσσερα άρθρα θεσπίζονται διαδικασίες για την θεωρητικά βελτιωμένη λειτουργία της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια είναι να λειτουργήσουν και στην πράξη οι διατάξεις αυτές καθώς μέχρι σήμερα υφίσταται ταλαιπωρία και αδικαιολόγητα πρόστιμα για τις εταιρίες και τις επιχειρήσεις, εν γένει, για καθυστερήσεις που οφείλονται στην κακή λειτουργία των υπηρεσιών και όχι στην υπαιτιότητα των πολιτών.

Για το τρίτο κεφάλαιο έχουμε δύο παρατηρήσεις. Στο άρθρο 14 θα ήταν θετικό να αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση οι αριθμοί των αποφάσεων της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου την οποία δεν έχετε βάλει μέσα και με την οποία εναρμονίζεται η νομοθεσία.

Επίσης, θα ήταν θετικό στο άρθρο 15 η παρέμβαση να μπορεί να ασκείται και από τον αντιπρόσωπο του δικαιούχου του σήματος, καθώς αναφερόμαστε σε διεθνή σήματα όπου οι δικαιούχοι τους δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται στην Ελληνική επικράτεια.

Στο τέταρτο κεφάλαιο η αντιμετώπιση του παραεμπορίου αποτελεί αναγκαιότητα στήριξης της μικρομεσαίας ελληνικής επιχείρησης και διασφάλισης των πνευματικών και εμπορικών δικαιωμάτων των δικαιούχων αυτών. Είμαστε όμως σκεπτικοί για το άρθρο 40 το οποίο προβλέπει την δημιουργία συντονιστικού κέντρου αντιμετώπισης του παραεμπορίου. Ο συντονισμός των υπηρεσιών είναι βέβαια απαραίτητος για την επιτυχή αντιμετώπιση του φαινομένου, αλλά δεν πρέπει να διολισθαίνουμε στον διοικητικό πληθωρισμό με την ίδρυση ακόμα περισσότερων φορέων αφού ήδη υφίσταται πληθώρα υπηρεσιών, ίσως μπορούμε να χρησιμοποιούμε ήδη τους υπάρχοντες οργανισμούς και υπηρεσίες.

Επί του πέμπτου κεφαλαίου. Στο άρθρο 41 θα θέλαμε διευκρινήσεις για τα αναφερόμενα στην Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης για την σύνδεση της προαγωγής του υγιούς ανταγωνισμού και αποτελεσματικού ελέγχου της αγοράς στην σελ 236 όπου αναφέρεται. Το Αστεροσκοπείο Αθηνών παύει να έχει ως σκοπό τον προσδιορισμό της ακριβούς ώρας Ελλάδος.

Για το άρθρο 42 έχουν κατατεθεί υπομνήματα τα οποία χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής και ενδελεχούς μελέτης. Πάντως δεν μπορούμε να μην σταθούμε στην παρατήρηση του εκπροσώπου της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης για την μεταφορά θεσμοθετημένων πόρων των Δήμων στις Περιφέρειες κατά παράβαση, όπως αναφέρθηκε ο ίδιος, του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Σχετικά με το άρθρο 43 και το σύστημα εισροών – εκροών στα πρατήρια θα θέλαμε να επαναλάβετε και σήμερα την δέσμευσή σας κύριε Υπουργέ, η οποία κατατέθηκε στην πρώτη συνεδρίαση της 16ης Απριλίου ότι το σύστημα εισροών εκροών θα υλοποιηθεί σε όλη την έκταση της εφοδιαστικής αλυσίδας καυσίμων από το διυλιστήριο μέχρι τον τελικό καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων εφοδιασμού ναυτιλιακού πετρελαίου.

Σήμερα κατατέθηκε και η με αρ.πρ. 9790/945 Ερώτηση ΑΚΕ για το θέμα στην οποία καλείστε να υποστηρίξετε με έγγραφα αυτά που ανέφερε προφορικά ο υφυπουργός κ. Σκορδάς στην απάντηση της σχετικής Επίκαιρης Ερώτησης μου της 15ης Απριλίου σχετικά με τα στοιχεία για την χρηματοδότηση του συστήματος εισροών εκροών μέσω εθνικών πόρων και όχι του ΕΣΠΑ όπως είχε εξαγγελθεί ο κ. υπουργός Ανάπτυξης το 2009 που είχε δηλώσει και για τα κρατικά έσοδα από την εξίσωση του ΕΦΚ πετρελαίου θέρμανσης – κίνησης.

 Πάντως εάν έχετε στοιχεία για τα κρατικά έσοδα από την πώληση του πετρελαίου θέρμανσης, σας συνιστούμε να τα μοιραστείτε με τον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος δεν έχει απαντήσει σε σχετική ερώτηση και ΑΚΕ της 18ης Φεβρουαρίου 2013 με αρ. πρ. 7321/643. Φυσικά θεωρούμε δεδομένο ότι ο Υπουργός Οικονομικών δεν απαντάει όχι γιατί απαξιεί το Κοινοβούλιο και τους Έλληνες βουλευτές αλλά γιατί δεν έχει τα απαιτούμενα δεδομένα για να αποδείξει αυτά τα οποία η Κυβέρνηση σας ισχυρίζεται.

Αναφορικά με το άρθρο 44 και τις εγκαταστάσεις πρατηρίων άρτου, ακούσαμε εχθές από τον κ. Υπουργό ότι το ποσοστό αγοράς της κατεψυγμένης ζύμης είναι ιδιαίτερα μικρό στην Ελλάδα. Το ακριβώς αντίθετο βέβαια κατατέθηκε από τους φορείς σήμερα. Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά ότι σχεδόν σε όλα τα κυλικεία υπάρχουν προϊόντα κατεψυγμένης ζύμης και ο τζίρος των αρτοποιών έχει υποστεί πτώση της τάξης του 36,7% και το γεγονός αυτό οδήγησε την Ελληνική αλευροβιομηχανία σε μείωση του προσωπικού της. Κατανοούμε, λοιπόν, ότι το θέμα αυτό διαθέτει ιδιαίτερη σημασία για την οικονομική επιβίωση των αρτοποιών, οι οποίοι έχουν καταθέσει υπομνήματα που απαιτούν προσεκτική μελέτη.

Λόγω οικονομίας χρόνου θα αναφερθούμε στα άρθρα 45 έως 58 και στην κατατεθειμένη τροπολογία στην συνεδρίαση της β΄ ανάγνωσης.

About Rachel Makri (3265 Articles)
Ραχήλ Μακρή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: