Breaking News

Ραχήλ Μακρή στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για το σχέδιο νόμου «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» | 16.04.2013 – 1η Συνεδρίαση

Στην Αθήνα σήμερα, 16 Απριλίου 2013, συνήλθε σε συνεδρίαση, η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου με θέμα ημερήσιας διάταξης: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.

Για μια ακόμα φορά η Κυβέρνηση επιλέγει να καταθέτει νομοσχέδια όπου μόνο ένα μικρό κλάσμα των διατάξεων έχουν σχέση με τον τίτλο αυτών. Βέβαια η πρακτική αυτή δεν αποτελεί πρόβλημα γιατί δεν υπάρχει η κατάλληλη ονοματοθεσία στο σχέδιο νόμου, αλλά γιατί παραβιάζονται βασικές διαδικασίες δημοκρατικής εξασφάλισης.

Παράδειγμα αποτελεί η διαδικασία της διαβούλευσης. Στο συγκεκριμένο νομοθέτημα η διαδικασία αυτή εξήγαγε κάποια πολύ χρήσιμα συμπεράσματα, στα οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια, αλλά και συνέβαλε στην βελτίωση των διατάξεων. Παρόλα αυτά μόνο 9 από τα 59 άρθρα του νομοσχεδίου εισήχθησαν στην ανωτέρω διαδικασία.

Ο λόγος είναι απλός. Μόνο 9 εκ των 59 άρθρων αφορούν το εθνικό σύστημα δημόσιων συμβάσεων. Τα υπόλοιπα 50 είναι παντελώς άσχετα. Πιο συγκεκριμένα ρυθμίζονται θέματα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, των Λαϊκών αγορών, των αρτοποιιών, των εμπορικών σημάτων και ένα πλήθος άλλων ζητημάτων τα οποία παρατίθενται στη σειρά χωρίς ουσιώδη σύνδεση και άνευ δυνατότητας ουσιαστικού διαλόγου με τους φορείς, γιατί δεν είναι δυνατόν να καλέσουμε στο πλαίσιο αυτής της επιτροπής το πλήθος των εκπροσώπων που απαιτούνται για σφαιρική και ολοκληρωμένη ενημέρωση.

Για το κύριο ζήτημα του Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, διαβάζουμε στην Αιτιολογική έκθεση ότι:

«Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιχειρείται μια σημαντική μεταρρύθμιση στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Για πρώτη φορά η χώρα εισέρχεται στην ψηφιακή εποχή στον συγκεκριμένο τομέα. Πλέον από το αίτημα για την προμήθεια ενός αγαθού, μιας υπηρεσίας ή για την ανάθεση ενός δημοσίου έργου, έως την οριστική περάτωσή των συμβάσεων, όλες οι διαδικαστικές πράξεις, όπως αίτημα, προκήρυξη, υποβολή προσφορών, κατακύρωση, σύναψη σύμβασης κτλ, διενεργούνται ηλεκτρονικά.

Με τον τρόπο αυτό συνεχίζεται η προσπάθεια που είχε ξεκινήσει με τη δημιουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων («ΑΓΟΡΑ») και την ηλεκτρονική ανάρτηση των δημοσίων συμβάσεων και επιτυγχάνεται στην πράξη η μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια, αφού ελαχιστοποιείται η παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα και εξαλείφεται η δυνατότητα συναλλαγής.

Επιπλέον, με την λειτουργία του συστήματος, θα χρησιμοποιούνται τυποποιημένα σχέδια προκηρύξεων και δημοσίων συμβάσεων. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να εξαλειφθούν οι μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις στη διενέργεια των διαγωνισμών, με τη μείωση των δικαστικών αμφισβητήσεων σχετικά με όρους διαγωνισμών, αφού θα τίθενται από πρότυπα, τα οποία θα είναι στη διάθεση των αρμοδίων υπαλλήλων.»

Στη διαβούλευση βέβαια ανέκυψαν ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα στα οποία θα θέλαμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς τα αντιμετωπίσατε ή πως σκοπεύετε να το πράξετε. Ορισμένα από τα θέματα αυτά είναι:

Η καθυστέρηση των διαγωνισμών βρίσκεται στον έλεγχο των δικαιολογητικών και στις ενστάσεις ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους. Από το νεοεισαχθέν σύστημα θα μπορούσε σε πραγματικό χρόνο να βεβαιώνει για την εγκυρότητα της συμμετοχής των διαγωνιζόμενων τότε η όλη διαδικασία θα ολοκληρώνονταν πολύ γρηγορότερα.

Τέθηκε ακόμα το ζήτημα της πολυνομίας στο συγκεκριμένο τομέα και τονίστηκε η απαίτηση για απλοποίηση του συστήματος τόσο των προμηθειών, όσο και των δημοσίων έργων. Για  τα έργα, προκειμένου να έχουμε μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους, τέθηκε ως προϋπόθεση μαζί με την εφαρμογή των ηλεκτρονικών δημοπρασιών, να γίνει γενικευμένη αλλαγή του θεσμικού πλαισίου προς απλοποίηση του.

Προτάθηκε η μη αποκλειστική χρήση του Συστήματος έως ότου αναπτυχθεί η σχετική τεχνογνωσία. Εναλλακτικά τέθηκε ως πρόταση η πιθανότητα υλοποίησης σε μικρότερο πεδίο εφαρμογής, ώστε να δοκιμαστούν οι δυνατότητες του Συστήματος και της Δημόσιας Διοίκησης. Οι διατάξεις του άρθρου 9 κάνουν ένα πρώτο βήμα σταδιακής εφαρμογής αλλά χρειάζεται και λεπτομερέστερος καταμερισμός του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής.

Έγινε επίσης η πρόταση για εξάπλωση σε όλους τους διαγωνισμούς και τέθηκε ερώτημα σε σχέση με τη χρήση προτύπων διακηρύξεων. Τα δυο αυτά ζητήματα ελπίζουμε να τα λάβετε υπόψη γιατί αποτελούν βασικά σημεία βελτίωσης του νομοσχεδίου.

Είναι απαραίτητο να λάβετε σοβαρά υπόψη σας και τα σχόλια για την ανάγκη της εκπαίδευσης και εξοικείωσης του κοινού και των αναθετουσών αρχών με την ψηφιακή υπογραφή, καθώς και σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων.

Στα υπόλοιπα άρθρα θα αναφερθούμε διεξοδικά αφού ακούσουμε τους φορείς στην σχετική συνεδρίαση για τον κατ’ άρθρων σχολιασμό. Παρόλα αυτά στο σημείο αυτό θα θέλαμε να κάνουμε δυο πολύ σύντομες αναφορές.

Η πρώτη αφορά το άρθρο 44 του σχεδίου νόμου. Έχετε υπόψη σας ότι η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος έχει καταθέσει το με αριθμ πρωτ. 4032/11-4-2013 υπόμνημα. Σε αυτό μεταξύ άλλων τονίζουν ότι πρέπει να αποσυρθούν οι τροποποιήσεις που αφορούν την αρτοποιητική νομοθεσία από το σχέδιο νόμου.

Ειδικότερα αναφέρει: «Το φρέσκο ψωμί που παράγεται από ελληνικές αγνές α’ ύλες και παρασκευάζεται από ελληνικά χέρια με την ίδια παραγωγική και παραδοσιακή διαδικασία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τείνει πλέον να αντικατασταθεί από το κατεψυγμένο- εισαγόμενο ψωμί που θα πωλείται χωρίς όρια και έλεγχο στα ράφια των σούπερ μάρκετ και στις μεγάλες αλυσίδες».

«Απειλείται η επιβίωση ολόκληρου του βιοτεχνικού αρτοποιητικού κλάδου που αντιπροσωπεύει περί τα 140.000 άτομα. Τα επίπεδα της ανεργίας θα αυξηθούν δραματικά από το κλείσιμο εκατοντάδων αρτοποιείων». Κατανοείτε πιστεύουμε ότι πρέπει να δώσετε πειστικές διαβεβαιώσεις σε αυτούς τους ανθρώπους ή να κάνετε δεκτό το αίτημα τους.

Ομοίως έχει κατατεθεί υπόμνημα με τις θέσεις της πανελλήνιας ομοσπονδίας σωματείων πωλητών λαϊκών αγορών, σχετικά με την ανάγκη αναχρονισμού του θεσμικού πλαισίου και εύρυθμης λειτουργίας των ΟΛΛΑΠ και ΟΛΑΑΘ. Θα αποτελούσε θετικό βήμα η ενδελεχής μελέτη του υπομνήματος και η ενσωμάτωση των τεκμηριωμένων και κοινωνικά δίκαιων προτάσεων.

Για τους ανωτέρω λόγους και μέχρι να διαπιστώσουμε τις απαιτούμενες νομοτεχνικές βελτιώσεις επιφυλασσόμαστε επί της αρχής τον νομοσχεδίου για την ολομέλεια.

 

About Rachel Makri (3266 Articles)
Ραχήλ Μακρή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: