Breaking News

Ραχήλ Μακρή στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για το Σχέδιο Νόμου: «Ενεργειακή απόδοση κτιρίων εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/Ε.Ε. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» | 1η Συνεδρίαση – 08.01.2013

Στην Αθήνα σήμερα, 08/01/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.15΄, συνήλθε σε συνεδρίαση, στην Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150) του Μεγάρου της Βουλής, η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κυρίου Γεώργιου Βλάχου, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ενεργειακή απόδοση κτιρίων εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/Ε.Ε. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις». Στη συνεδρίαση παρέστη ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Σταύρος Καλαφάτης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έκανε την α΄ ανάγνωση του καταλόγου των μελών της Επιτροπής. Παρόντες ήταν οι Βουλευτές κ.κ.:

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ ( Ειδική Αγορήτρια των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι με το σχέδιο νόμου για το θέμα ενεργειακή απόδοση κτιρίου, επιχειρείται ενσωμάτωση της οδηγίας 31 2010 της Ε.Ε. στο Ελληνικό Δίκαιο. Δυστυχώς, όμως, ως Ανεξάρτητοι Έλληνες παρατηρούμε ότι υπάρχουν κάποιες ασάφειες και αδικαιολόγητες παρεμβάσεις στην οδηγία, τις οποίες θα θέλαμε ο κ. Υπουργός να μας εξηγήσει, για ποιο λόγο έχουν γίνει.

Ειδικότερα, να πούμε ότι η Οδηγία θεσπίζει ένα κοινό γενικό πλαίσιο για μία μεθοδολογία υπολογισμού της συνολικής ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των κτιριακών μονάδων. Το πλαίσιο αυτό εξειδικεύεται με τον Κανονισμό 244/2012 της Ε.Ε. και στοχεύει στον καθορισμό από τα κράτη – μέλη εκείνων των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης. Αυτό το σχέδιο νόμου, δεν περιλαμβάνει κατ’ αρχήν ένα παράδειγμα, ώστε να δούμε τις επερχόμενες αλλαγές σε υφιστάμενους νόμους και κανονιστικές πράξεις, όπως προβλέπονται από την Οδηγία.

Επίσης, τροποποιείται η Οδηγία για το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης στο να μην προβλέπεται ρητά για την έκδοσή του η εφαρμογή της ως άνω μεθοδολογίας υπολογισμού, προσθέτει ορισμούς της Οδηγίας για τη μελέτη ενεργειακής απόδοσης με ή χωρίς απλή ρητή αναφορά στην εφαρμογή της ως άνω μεθοδολογίας υπολογισμού. Μνημονεύει ως ισχύοντα, κυρίως με το άρθρο 3 τον υφιστάμενο Κανονισμό ΚΕΝΑΚ που περιλαμβάνει μεθοδολογία υπολογισμού με ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις με βάση τις διατάξεις του νόμου 3661/2008, ο οποίος καταργείται και δεν περιλαμβάνει προφανώς, τη νέα μεθοδολογία υπολογισμού στους στόχους της.

Η ως άνω μνεία σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις του σχεδίου νόμου που αναφέρονται στη μεθοδολογία, καθιστούν το σχέδιο νόμου κάπως ασύμβατο, το οποίο το θεωρούμε εμείς με την Οδηγία που προβλέπεται ότι θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Επίσης, να αναφέρουμε ειδικότερα για την ΚΕΝΑΚ, εκκρεμεί και η εκδίκαση προσφυγής στο Σ.τ.Ε.. Επίσης, υπάρχει και ένα ζήτημα στα προσόντα για τις κατηγορίες για τους ενεργειακούς και την κατηγοριοποίηση των ενεργειακών επιθεωρητών. Αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας να ορίσει ξεκάθαρα ποια θα είναι τα προσόντα, σε ποιες κατηγορίες των μηχανικών θα γίνουν ενεργειακοί επιθεωρητές. Με σεβασμό στο επάγγελμα και στα επαγγελματικά δικαιώματα τόσο των μηχανικών ΜΠΕ και όσο των μηχανικών των ΤΕΕ, οι οποίοι θα έχουν, όμως, και τα κατάλληλα προσόντα, ώστε να εξυπηρετήσουν την ενεργειακή εξοικονόμηση στη χώρα και να μη μεταβληθούν σε απλούς γραφειοκράτες, οι οποίοι θα έρθουν για να προσαρμόσουν μία άλλη ακόμα Ευρωπαϊκή Οδηγία.

Το ΥΠΕΚΑ είχε αναγνωρίσει ότι οι περιορισμοί εις βάρος των μηχανικών που είχαν υποστεί των ΤΕΕ, με τη διάκριση των δύο κατηγοριών επιθεωρητών Α’ και Β’ τάξης, όπου είπε ότι δεν δικαιολογείτο και εφόσον από τη νομοθεσία προβλέπεται παρακολούθηση κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος και ενιαία εξεταστική διαδικασία, ωστόσο με το άρθρο 17 κατάργησε στις 30 Αυγούστου του 2012, τις δύο κατηγορίες ενεργειακών επιθεωρητών και κυρίως στους περιορισμούς που επιβάλλονταν μόνο στους μηχανικούς των ΤΕΙ, με τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 100/2010. Όμως, στα τέλη του Νοεμβρίου του 2012 και ενώ πλησίαζε η εκδίκαση της προσφυγής του Συλλόγου των Μηχανικών ΤΕΙ προς το Σ.τ.Ε., με δύο Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, το ΦΕΚ 229/19.11.2012 στο άρθρο 8 και το ΦΕΚ 237/5.12.2012 άρθρο 13, έκανε μια στροφή και χωρίς να υπάρχει καμία εκκρεμότητα, κατήργησε τυπικά τις δύο κατηγορίες της Α’ και Β’ τάξης, αλλά επανέφερε, όμως, τους περιορισμούς του π.δ. 100/2010, το οποίο ήταν μόνο για τους μηχανικούς του ΤΕΙ.

Εδώ εμείς λέμε, ότι οι ενεργειακοί επιθεωρητές, θα πρέπει να είναι μηχανικοί τόσο από τα ΤΕΙ όσο και ΑΕΙ, όμως, να έχουν μια σχέση με την κατασκευή των κτιρίων, τη μελέτη και την επίβλεψη, ωστόσο όμως, δεν θα πρέπει από αυτό να εξαιρούνται και μηχανικοί των κατηγοριών οι οποίοι, προφανώς, όπως για παράδειγμα, ένας πολιτικός μηχανικός, που μπορεί να μην έχει σχέση, όμως, μπορεί να έχει μια μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και στην επίβλεψη κτιριακών εγκαταστάσεων. Γι’ αυτό, λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει ένας σαφής προσδιορισμός ποια θα είναι τα κριτήρια επακριβώς των ενεργειακών επιθεωρητών.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Να σας ενημερώσω ότι έχει έρθει στο Προεδρείο της Επιτροπής, ένα υπόμνημα της Επαγγελματικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών σχετικά με τη συζήτηση του νομοσχεδίου, όπου ζητούσε να κληθεί η ΕΕΕΤΕΜ στη συνεδρίασή μας και στην ακρόαση των φορέων. Προφανώς, εμείς δεν καλούμε φορείς και επομένως, η ΕΕΕΤΕΜ δεν μπορεί να κληθεί. Ένα υπόμνημα το οποίο έθεσαν υπόψη μου και εγώ με τη σειρά μου το έθεσα στον Υπουργό και στους συνεργάτες του, προκειμένου να το λάβουν υπόψη τους και κατά τη διάρκεια της ακρόασης ο Υπουργός θα απαντήσει επ’ αυτού.

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ ( Ειδική Αγορήτρια των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, αυτό προβλέπεται από κάποιον Κανονισμό, το πότε μπορούν να έρχονται φορείς για να συμμετέχουν στη διαδικασία;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):Συνήθως στα νομοσχέδια καλούμε φορείς, αλλά επειδή αυτό το νομοσχέδιο είναι μια κύρωση Οδηγίας, γίνεται μια συνεδρίαση μόνο.

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ ( Ειδική Αγορήτρια των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Με όλο το σεβασμό, εγώ θεωρώ ότι επειδή οι περισσότεροι βουλευτές από εμάς δεν έχουν και τις τεχνικές γνώσεις σε όλα τα σχέδια νόμου που έρχονται σε μία Επιτροπή, θα έπρεπε, προφανώς και εφόσον το ζητούν και κάποιοι φορείς, να είναι εδώ για να μας πουν κάποια θέματα πιο εξειδικευμένα. Διότι, εμείς καλούμαστε μετά να ψηφίσουμε κάποια πράγματα χωρίς να έχουμε τις ανάλογες γνώσεις.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Αυτό το συγκεκριμένο, δεν είναι θέμα Επιτροπής, αλλά θέμα νομοσχεδίου. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, είναι μια κύρωση και είθισται στις κυρώσεις για πολλούς λόγους, να γίνεται σε μια συνεδρίαση και σε αυτή τη μία, να μην καλούνται οι φορείς. Είδατε, όμως, ότι το υπόμνημα που έστειλε η ΕΕΕΤΕΜ, το παραλάβαμε και το προωθήσαμε και θα ληφθεί υπόψη, διότι η ουσία δεν χάνεται.

About Rachel Makri (3254 Articles)
Ραχήλ Μακρή
Αρέσει σε %d bloggers: