Breaking News

Ερώτηση και ΑΚΕ της Βουλευτή Ν. Κοζάνης Ραχήλ Μακρή για την εξαίρεση ημέτερων από τις λίστες διαθεσιμότητας των δημοσίων υπάλληλων

26 Νοεμβρίου 2012 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ραχήλ Μακρή: «Εξαίρεση ημέτερων από τις λίστες διαθεσιμότητας των δημοσίων υπάλληλων;»

Την ώρα που χιλιάδες εργαζόμενοι οδηγούνται στην ανεργία, δημοσιεύματα φέρουν ημέτερους να εξαιρούνται από τις λίστες διαθεσιμότητας οι οποίες μας θυμίζουν  <<λίστες του Σίντλερ>>.

Είναι επιτακτικό αυτή την ώρα να δοθούν οι απαραίτητες απαντήσεις  και να χυθεί άπλετο φώς για το θέμα που έχει δει το φώς της δημοσιότητας.

Γραφείο Τύπου Ραχήλ Μακρή

Βουλής 4,10562 Αθήνα,Τηλ.:210 3706331, Φάξ,:210 3706531

25ης Μαρτίου 36. 50200 Πτολεμαΐδα,

Τηλ.:2463020841,Φάξ.: 2463020842, rachil.makri@parliament.gr

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης:

parliament_logo

ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ

Βουλευτής  Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ –  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Υπεύθυνη Τομέα Κοινοβουλευτικής Ευθύνης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

ΕΡΩΤΗΣΗ KAI AITHΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 Προς κ.κ. υπουργούς:

1)Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης                

2) Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

3)Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

ΘΕΜΑ:  « ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΗΜΕΤΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ»

 Στο νόμο 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’/12.11.2012) στην υποπαράγραφο Ζ.4 του άρθρου πρώτου «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 201 3-201 6…» προβλέπεται ότι «Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι θέσεις της κατηγορίας ΔΕ των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού — Λογιστικού, Διοικητικού — Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί με διαγωνισμό ή με διαδικασία επιλογής σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής ή με ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας».Επίσης στην Εγκύκλιο αρ. ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ.261 88/12.11.2012 (σελ. 15) προβλέπεται ότι: Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 και 34 του ν.4Ο24/11, η παρούσα ρύθμιση δεν εφαρμόζεται, στους υπαλλήλους ΙΔΑΧ, οι οποίοι υπάγονται στις παρακάτω, εξαιρέσεις:

α) ο εργαζόμενος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος έχει ενταχθεί και εξακολουθεί να τελεί σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή σε εργασιακή εφεδρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 και 34 του ν. 4024/11

β) εργαζόμενος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο το οποίο τον βαρύνει φορολογικά σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994, ΑΙ51) και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται στις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ.

γ) εργαζόμενος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων Ι έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α’ 229), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 1910/1944, τον βαρύνουν φορολογικό, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.,

δ) εργαζόμενος που είναι προστάτης μονογονεϊκής οικογένειας με τέκνο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει φορολογικό σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.

Βάσει των προαναφερθέντων η Διεύθυνση Διοικητικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατάρτισε πίνακα από 26 υπαλλήλους που πληρούσαν τις προϋποθέσεις για διαθεσιμότητα.

Κατόπιν με έγγραφό της διεύθυνσης Διοικητικού με ημερομηνία 14-11-2012 ζητήθηκε από τους εν λόγω υπαλλήλους να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά με τα οποία θα τεκμηριώνονται η τυχόν υπαγωγή τους στις προαναφερόμενες α΄ έως και δ΄ περιπτώσεις της προαναφερόμενης εγκυκλίου και κατά  συνέπεια η μη υπαγωγή τους στο καθεστώς της διαθεσιμότητας.

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα  τελικά από τους 26 υπαλλήλους,  δεκατρείς υπάλληλοι (13) διοικητικών καθηκόντων αορίστου χρόνου, κατηγορίας ΔΕ, από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  οδηγούνται σε διαθεσιμότητα.

 Επίσης σύμφωνα με τα δημοσιεύματα αυτά, οι εργαζόμενοι  στο Υπουργείο καταγγέλλουν ότι ενώ η κ. Πηνελόπη Παπαϊωάννου, η σύζυγος του  Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργού κ . Λοβέρδου Ανδρέα, ήταν στην αρχική λίστα των υπαλλήλων για διαθεσιμότητα,  εξαιρέθηκε.

Η συγκεκριμένη υπάλληλος  μεταφέρθηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ 1782/12-11-2010 Τεύχος Β στο Υπουργείο  Διοικητικής Μεταρρύθμισης  και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση εκπαιδευτικής βαθμίδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Ειδικότητας Διοικητικού, με κοινή Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με τον Ν. 3717/2008 περί μεταφοράς των υπαλλήλων της Ολυμπιακής Αεροπορίας στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. υπουργοί και καλούνται να καταθέσουν  στην Εθνική Αντιπροσωπεία τα σχετικά στοιχεία :

  • Τα δικαιολογητικά που οι υπάλληλοι κατέθεσαν και με τα οποία κατέστη δυνατή η μη υπαγωγή τους στο καθεστώς της διαθεσιμότητας, στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Η.Δ.
  • Αν εξαιρέθηκε (σύμφωνα με τα δημοσιεύματα) και γιατί από τη διαθεσιμότητα η κ. Πηνελόπη Παπαϊωάννου, υπάλληλος του συγκεκριμένου Υπουργείου, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία του σχετικού ΦΕΚ της μεταφοράς της στο υπουργείο από την Ο.Α. , εμπίπτει στην κατηγορία των υπαλλήλων για διαθεσιμότητα;
  • Εάν η υπάλληλος Πηνελόπη Παπαϊωάννου (όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα) έλαβε με μόλις 16 χρόνια υπηρεσίας, ως εφάπαξ το ποσό των 50.000 ευρώ, κατά την αποχώρησή της από την Ολυμπιακή Αεροπορία.

 

Εάν οι υπάλληλοι που μεταφέρθηκαν από την Ο.Α με βάση τον νόμο 3717/2008 <<περί μεταφοράς υπαλλήλων της Ο.Α στον ευρύτερο δημόσιο τομέα>> πήραν εφάπαξ και βάσει ποιών διατάξεων αφού δεν υπέβαλλαν παραίτηση όπως ορίζει ο νόμος για την καταβολή επιδόματος;

Αθήνα,   26/11/2012

Η ερωτώσα Βουλευτής

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ

Παρατίθενται οι απαντήσεις των αρμόδιων Υπουργείων

 

About Rachel Makri (3266 Articles)
Ραχήλ Μακρή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: